Bratislavský kraj


Erb Bratislava Hlavné mesto: Bratislava
Počet obavateľov v regióne: 601 132
Rozloha: 2 052 km2
HDP na obyvateľa: 119,9 % EU 25
Zamestnanosť podľa odvetví:    Služby: 74,3 %
Priemysel: 24,3 %
Poľnohospodárstvo: 1,4 %
Fotografia Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj

Progresívny región na západe Slovenska


Bratislavský región je najmenším samosprávnym krajom na Slovensku, súčasne je to ale najľudnatejší a najrozvinutejší región Slovenska. Má dlhodobo najnižšiu nezamestnanosť a jeho podiel na tvorbe HDP celého Slovenska predstavuje 25 %. Poskytuje priestor na realizovanie sa vo všetkých sférach súčasného životného štýlu: od biznisu, cez zábavu až po kultúrne podujatia. Región je centrom vedy a vzdelávania na Slovensku. Bratislavský kraj leží v západnej časti územia Slovenskej republiky, na juhu hraničí s Maďarskom a na západe s Rakúskom. Pohorie Malých Karpát, lemujúce región od severozápadu, predstavuje významný vinohradnícky región Slovenska poskytujúci množstvo tradičných podujatí zameraných na vínnu i gastronomickú turistiku.

Infraštruktúra


Výhodná poloha regiónu a blízkosť s hlavnými mestami 3 štátov predstavuje významnú dopravnú križovatku. Diaľničné spojenie s Prahou, Budapešťou a Viedňou, železničná trať napájajúca sa na TEN koridor Paríž – Štutgart – Viedeň, spolu s riekou Dunaj spájajú Bratislavu s celou Európou. Letisko M.R. Štefánika dosahuje v posledných rokoch jeden z najvýraznejších nárastov prepravených osôb  spomedzi letísk v celej Európe.

Podmienky na podnikanie


Vysokokvalifikovaná pracovná sila, finančné služby, pomerne dobre rozvinutá infraštruktúra, prítomnosť ústredných orgánov štátnej správy a významné zahraničné investície prispievajú k rýchlemu ekonomickému rastu regiónu. Medzi tzv. vlajkové lode regiónu patrí Volkswagen a priemyselné parky v okolí s firmami zabezpečujúcimi výrobu komponentov pre automobilový sektor, významná rafinéria Slovnaft, ako aj výrobca materiálov pre stavebný priemysel Holcim Slovensko.

CENTROPE


S cieľom vytvoriť priestor s vysokou kvalitou života a životného prostredia vyznačujúci sa vysokou hospodárskou atraktivitou podpísali na jeseň r. 2003 v rakúskom mestečku Kittsee predstavitelia regiónov a miest západného Slovenska, južnej Moravy, západného Maďarska a východného Rakúska politické prehlásenie – iniciatívu na založenie stredoeurópskeho regiónu CENTROPE. Pod hlavičkou CENTROPE sa realizujú mnohé spoločné projekty podporované z fondov EÚ.

Priority Bratislavského kraja pre programovacie obdobie 2007 – 2013


  • modernizácia infraštruktúry s cieľom zlepšiť celkovú dostupnosť územia,
  • oblasť inovácií so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti a transfer technológií,
  • rozvoj znalostnej ekonomiky a ľudských zdrojov, zvýšenie kvality vzdelávania,
  • skvalitnenie služieb v sociálnej oblasti a podpora rastu zamestnanosti vrátane  zapojenia sociálne znevýhodnených skupín do pracovného procesu.

Dôležité kontakty


Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Sabinovská 16, P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02 48 264 151
Fax: 02 48 264 397
predseda@region-bsk.sk
bratislava@skregions.eu
www.bratislavskykraj.sk

Informačné centrá v Bratislavskom kraji


Regionálna rozvojová agentúra Senec –Pezinok
Hontianska 12, 821 08 Bratislava
Tel.: 02 35 00 11 10
Fax: 02 35 00 11 11
lpavlovova@region-bsk.sk
vslavikova@region-bsk.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
Tel.: 02 4829 1257
Fax: 02 4829 1260
sopkrkbl@sopk.sk
www.bl.sopk.sk

BKIS
Klobučnícka 2, 814 28 Bratislava
Tel.: 02 54 43 37 15
Fax: 02 54 43 27 08
info@bkis.sk
www.bkis.sk

Malokarpatská turistická kancelária
Štúrova 84, 900 01 Modra
033 647 43 02
www.tik.sk

Ostatné kontakty


www.bratislava.sk, www.vieden-bratislava.sk
www.centrope.info
www.pezinok.sk, www.malacky.sk, www.senec.sk, www.modra.sk
www.sario.sk, www.bic.sk, www.eurovalley.sk